Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

25. 5. 2018

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov (dalej len „GDPR“)

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť European Industrial Supply Company, Tehelná 20,052 01 Spišská Nová Ves, IČO 51632608 (dalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vaších osobných údajov a o Vašich právach.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo které správca zhromaždil inak a spracovává ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k naplneniu zákonných povinností správcu.

III. Zdroje osobných údajov

• príamo od subjektov údajov (e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a iné.)
• verejne prístupné registre,zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

IV. Kategórie osobných údajov, které sú predmetom spracovania

• adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
• popisné údaje (napr. bankové spojenie)
• daľšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy
• údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci poskytnutého súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych konaní a i.)

V. Použitie osobných údajov

Použitie osobných údajov je vždy v súlade s dôvodom ich zhromaždenia alebo z dôvodov iných právnych nárokov.

VI. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

Správca dbá na zabezpečenie osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred neoprávneným použitím, prístupom či prozradením.

VIII. Zmeny prehlásení o zásadách ochrany osobných údajov

Správca si vyhradzuje právo príležitostne toto prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude uvedený dátum „poslednej aktualizácie“.

IX. Kontakt

Otázky týkajúce sa ochrany osobníýh údajov smerujte na nižsie uvedené kontakty:
E-mail: gdpr@mauriceward.com

Čo ďalšie máme v EISC nové